ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักบริหารวิชาการ

ประกาศ

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งเพื่อทราบ : การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ myCourseVille

ขณะนี้ระบบ myCourseVille อยู่ในช่วงของการจัดการข้อมูล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องการใช้งานในระบบภายใน 31 กรกฎาคม 2566

23 มิถุนายน 2566

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิต

03 มกราคม 2566

สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรการศึกษาของจุฬาฯ ที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

เอกสารการอบรม

27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx