ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

25 เมษายน 2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินงาน เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์งานด้านวิชาการ

วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03 เมษายน 2567
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก: ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก: ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ

26 มีนาคม 2567
พิธีตักบาตรเนื่องในงานวันครบรอบ 107 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

107 ปี จุฬาฯ ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations for Society)

08 มีนาคม 2567
การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ”

14 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

“ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนพันธกิจ สํานักบริหารวิชาการ: OAA Next Step” วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีชรีสอรท จังหวัดชลบุรี

05 มกราคม 2567
พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2567 วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแห่งอนาคต (OBE Professional Development Series: OBE Workshop Constructive Alignment in Practice)

วันที่ 2 และ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย