ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

10 ตุลาคม 2566
Chulalongkorn University’s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries (2nd Semester, 2023 and 1st Semester, 2024)

ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

21 กรกฎาคม 2566
แจ้งเพื่อทราบ : การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการผ่านระบบ myCourseVille แทน

ขณะนี้ระบบ myCourseVille อยู่ในช่วงของการจัดการข้อมูล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องการใช้งานในระบบภายใน 31 กรกฎาคม 2566

23 มิถุนายน 2566
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิต

03 มกราคม 2566
สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรการศึกษาของจุฬาฯ ที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

02 มกราคม 2566
กลุ่มวิชาโทที่เปิดให้บริการนิสิตปริญญาตรี

กลุ่มวิชาโทที่เปิดให้บริการนิสิตปริญญาตรี

11 มีนาคม 2564
จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่คุณธรรม