ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

08 กุมภาพันธ์ 2566
Chulalongkorn University’s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries (The 1st Semester, Academic Year 2023)

ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

03 มกราคม 2566
สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

16 กันยายน 2565
กำหนดการรับสมัคร TCAS66 จุฬาฯ ปีการศึกษา 2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS66

01 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

11 มีนาคม 2564
จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีปณิธานเพื่อสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่คุณธรรม และถือเป็นหน้าที่สําคัญที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ