เกี่ยวกับเรา

<p><img id="วิสัยทัศน์02_png" class="วิสัยทัศน์02_png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://academic.chula.ac.th/storage/images/academic/660ccf272ec39.png" alt="image" /></p>
<p><img id="พันธกิจ02_png" class="พันธกิจ02_png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://academic.chula.ac.th/storage/images/academic/660ccf3bd5a42.png" alt="image" /></p>
<p><img id="โครงสร้างองค์กร02_png" class="โครงสร้างองค์กร02_png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://academic.chula.ac.th/storage/images/academic/660ccf86c5aa8.png" alt="image" /></p>
ผู้บริหาร (Administrator)

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

เบอร์โทร: 02-218-3322

E-mail: sparicha@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ การประกันคุณภาพหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ

เบอร์โทร: 02-218-3322

E-mail: supachai.c@chula.ac.th

อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุล

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านมาตรฐานหลักสูตร นวัตกรรมหลักสูตร และบริหารวิชาการ

เบอร์โทร: 02-218-3322

E-mail: vorapol.j@chula.ac.th

บุคลากรสำนักบริหารวิชาการ (Staff)

อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุล

ตำแหน่ง: ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ

เบอร์โทร: 02-218-3322

E-mail: vorapol.j@chula.ac.th

กิจกรรมธุรการ

พัชชรัศม์ นิธินันท์นฤมิต

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 02-218-0201

E-mail: patchrasm.n@chula.ac.th

นภาพร ภู่โต

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 02-218-0430

E-mail: napaporn.po@chula.ac.th

รัชนี ลี่แตง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 02-218-0202

E-mail: rachanee.l@chula.ac.th

พลอยณพัชร์ ศิริวีรณัฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์โทร: 02-218-0431

E-mail: ploynapat.s@chula.ac.th

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ

บุปผาพันธุ์ พวงบุปผา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0214

E-mail: bupphapan.p@chula.ac.th

พรจิต พุ่มชุมพล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0433

E-mail: pornjit.p@chula.ac.th

ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร

นงลักษณ์ เชาวนเมธากุล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร

เบอร์โทร: 02-218-0204

E-mail: nongluck.ch@chula.ac.th

ชัชวาล วงค์กวานกรม

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มภารกิจมาตรฐานหลักสูตร

เบอร์โทร: 02-218-0205

E-mail: chatchawal.w@chula.ac.th

สุดา ปริวัติธรรม

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เบอร์โทร: 02-218-0228

E-mail: suda.pa@chula.ac.th

นริศรา แพงวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0244

E-mail: narissara.p@chula.ac.th

อาภรณ์ศิริ นิธิรัตน์ภูวกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0269

E-mail: arpornsiri.t@chula.ac.th

ธนัชพร เกษมพงษ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0435

E-mail: thanatchaporn.k@chula.ac.th

สหัสชัย เสมพูน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0207

E-mail: sahaschai.s@chula.ac.th

ภัทราพร จึงอุดมธารา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0436

E-mail: puttraporn.j@chula.ac.th

เจนจิรา ภาคยาสิทธิ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0434

E-mail: jenjira.p@chula.ac.th

ปวีณา เมืองมูล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0206

E-mail: paweena.mu@chula.ac.th

ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ

วศพัชร โยธาจันทร์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ

เบอร์โทร: 02-218-0229

E-mail: wasaphat.y@chula.ac.th

สมถวิล กอหะสุวรรณ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษางาน TCAS

เบอร์โทร: 02-218-0209

E-mail: somtawin.k@chula.ac.th

ฐานิตตา สิงห์ลอ

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

เบอร์โทร: 02-218-0210

E-mail: thanitta.s@chula.ac.th

ศิริพักตร์ บูรณวนิช

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์โทร: 02-218-0235

E-mail: siripak.b@chula.ac.th

พรนรินทร์ เทียมเมฆา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0217

E-mail: pornarin.t@chula.ac.th

จริยา ศรีอรรคพรหม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0211

E-mail: jariya.sr@chula.ac.th

วิชชา วัฒนนามกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

เบอร์โทร: 02-218-0241

E-mail: vitchar.w@chula.ac.th

สำนักบริหารวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารจามจุรี 5
ชั้น 6 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330

โทรศัพท์: 02-218-0201
02-218-0202
02-218-0431
โทรสาร: 02-218-0208

academic@chula.ac.th