อื่นๆ

<p><img id="Inter1200180(4)_png" class="Inter1200180_4__png" src="../../../storage/images/internationals/634ec31b67f5e.png" alt="image" width="100%" /></p> <p><a title="Undergraduate Admissions" href="https://www.chula.ac.th/en/academics/admissions/undergraduate-admissions/" target="_blank" rel="noopener"><img id="UndergraduateAdmissions_png" class="UndergraduateAdmissions_png" src="../../../storage/images/internationals/6459dbf861100.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p><a title="Graduate Admissions" href="https://www.chula.ac.th/en/academics/admissions/graduate-admission/" target="_blank" rel="noopener"><img id="GraduateAdmissions_png" class="GraduateAdmissions_png" src="../../../storage/images/internationals/6459dbf861b61.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><img id="16_png" class="16_png" src="../../../storage/images/internationals/634f63e3f347e.png" alt="image" width="100%" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #de5c8e;"><strong><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;<span class="fontstyle0">Chulalongkorn University&rsquo;s Graduate Scholarship Program for ASEAN or Non-ASEAN Countries</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #de5c8e;"><strong><span style="font-size: 18pt;"><span class="fontstyle0">(2nd Semester, 2023 and 1st Semester, 2024)</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chulalongkorn University has taken a leading role in implementing interactive collaboration with the international community. In order to further develop academic cooperation between Thailand and foreign countries, the University has established the &ldquo;Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN countries&rdquo; to provide financial assistance to international students who wish to pursue their higher graduate studies at Chulalongkorn University.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: 14pt;">Term of the Scholarships:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14pt;">1. Two-year Master&rsquo;s degree scholarship</span><br /><span style="font-size: 14pt;">2. Three-year Doctoral degree scholarships</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 40px;"><a class="IconInContentChange ApplicationForm-ใบสมัครขอรับทุน_docx" href="../../../storage/images/internationals/6524f5f86dddc.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #3598db;"><i class="fa fa-file-text"></i> </span><span style="text-decoration: underline; color: #0063ff;"><span style="font-size: 14pt;">Application Form-ใบสมัครขอรับทุน.docx</span></span></a></p> <p style="padding-left: 40px;"><a class="IconInContentChange ScholarshipDetails-รายละเอียดของทุน_pdf" href="../../../storage/images/internationals/6524f5f86e4de.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #e67e23;"><i class="fa fa-file-text"></i> </span><span style="text-decoration: underline; color: #0063ff;"><span style="font-size: 14pt;">Scholarship Details-รายละเอียดของทุน.pdf</span></span></a></p> <p style="padding-left: 40px;"><a class="IconInContentChange ApplicationStep-ขั้นตอนการสมัคร_pdf" href="../../../storage/images/internationals/6524f5f86ebca.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #e67e23;"><i class="fa fa-file-text"></i> </span><span style="text-decoration: underline; color: #0063ff;"><span style="font-size: 14pt;">Application Step-ขั้นตอนการสมัคร.pdf</span></span></a></p> <p style="padding-left: 40px;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Application Procedures and Period:</strong> </span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Applicants must send the completed application form and relevant documents directly to the Faculty/Program of their choice before the deadline set by the University&rsquo;s Office of Academic Affairs. For further information about all programs offered by Chulalongkorn University, please visit <a href="https://bit.ly/ChulaG" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">https://bit.ly/ChulaG</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Applicants must be screened and recruited by the Faculty/Program of their choice before their names are forwarded to the Office of Academic Affairs, Chulalongkorn University. All relevant application documents which have been screened by the Faculty/Program must arrive at the Office of Academic Affairs.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; It should be noted that each Faculty/Program sets its own application deadline and selection schedule. The deadline to accept to application;</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 no later than is November 13, 2023 for the second semester of 2023 academic year,</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 no later than May 13, 2024 for the first semester of 2024 academic year.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="fontstyle0">Applicants should send their application form and relevant documents to the Faculty</span><span class="fontstyle2">/</span><span class="fontstyle0">Program of their choice at least 2 weeks prior to the deadline set by the University&rsquo;s Office of Academic Affairs</span><span class="fontstyle2">.</span> </span><br style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนพิจารณาดำเนินการ สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้สมัครที่ส่วนงานประสงค์จะให้รับทุนการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าศึกษาของคณะกรรมการบริหารของแต่ละหลักสูตร/ส่วนงาน โดยขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครฯ ที่ครบถ้วนไปยังฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</span></p> <p style="padding-left: 80px; text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;">ผู้รับผิดชอบ</span> ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">เบอร์โทร: 02-218-0217&nbsp; E-mail: tpornari@chula.ac.th</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img id="Awardee_png" class="Awardee_png" src="../../../storage/images/internationals/64c0cb119a81b.png" alt="image" width="100%" /></p>
การจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf