อื่นๆ

<p><img id="Inter1200180(4)_png" class="Inter1200180_4__png" src="../../../storage/images/internationals/634ec31b67f5e.png" alt="image" width="100%" /></p> <p><a title="Undergraduate Admissions" href="https://www.chula.ac.th/en/academics/admissions/undergraduate-admissions/" target="_blank" rel="noopener"><img id="UndergraduateAdmissions_png" class="UndergraduateAdmissions_png" src="../../../storage/images/internationals/6459dbf861100.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p><a title="Graduate Admissions" href="https://www.chula.ac.th/en/academics/admissions/graduate-admission/" target="_blank" rel="noopener"><img id="GraduateAdmissions_png" class="GraduateAdmissions_png" src="../../../storage/images/internationals/6459dbf861b61.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><img id="16_png" class="16_png" src="../../../storage/images/internationals/634f63e3f347e.png" alt="image" width="100%" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #de5c8e; font-size: 16pt;">Chulalongkorn University&rsquo;s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN </span><span style="color: #de5c8e; font-size: 16pt;">Countries</span></strong><br /><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #de5c8e;">ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาสำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt;">Chulalongkorn University has taken a leading role in implementing interactive collaboration with the international community. In order to further develop academic cooperation between Thailand and foreign countries, the University has established the &ldquo;Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN countries&rdquo; to provide financial assistance to international students who wish to pursue their higher graduate studies at Chulalongkorn University.</span></p> <p style="text-align: left;"><br /><strong><span style="font-size: 14pt;">Term of the Scholarships:</span></strong></p> <p style="text-align: left; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">1. Two-year Master&rsquo;s degree scholarship (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)</span><br /><span style="font-size: 14pt;">2. Three-year Doctoral degree scholarships (ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Application Procedures and Period:</strong> <span style="color: #e03e2d;">Applications closed</span></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p><img id="16_png" class="16_png" src="../../../storage/images/internationals/664186d42c631.png" alt="image" width="100%" /></p>
การจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf