ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

02 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแห่งอนาคต (OBE Professional Development Series: OBE Workshop Constructive Alignment in Practice)

วันที่ 2 และ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 เมษายน 2566
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 วันที่ 24 เมษายนยน 2566 ในธีม "รวมพลังคนจุฬาฯ Chula Power"

27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

"ย่างก้าวแห่งอนาคตขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักบริหารวิชาการ : OAA Future Step" วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

02 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

04 มกราคม 2566
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 ธันวาคม 2565
กิจกรรม Workshop "Brand Architecture: โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการ"

กิจกรรม Workshop หัวข้อ "Brand Architecture: โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการ" วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ บ้านยาหอม กรุงเทพฯ

09 ธันวาคม 2565
โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 10

โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2565
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

เรื่องบทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2565
การอบรมการจัดทำ "โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การอบรมการจัดทำ "โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการของจุฬาฯ" วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

25 กรกฎาคม 2565
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

11 กรกฎาคม 2565
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ CHULA NEXT MOVE : The Future of Academic Ecosystem อนาคตระบบนิเวศทางวิชาการของจุฬาฯ

CHULA NEXT MOVE : อนาคตระบบนิเวศทางวิชาการของจุฬาฯ วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมวรบุระฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

08 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรม Mastering Outcome-Based Education: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 – 5 สิงหาคม 2565 โดยสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย