ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

แจ้งเพื่อทราบ : การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการผ่านระบบ myCourseVille แทน

21 กรกฎาคม 2566