ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

11 เมษายน 2567
หนังสือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีิ พ.ศ. 2567

หนังสือออนไลน์ผู้ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2565

19 ธันวาคม 2566
สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการศึกษาของจุฬาฯ ที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

21 กรกฎาคม 2566
แจ้งเพื่อทราบ : การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการผ่านระบบ myCourseVille แทน

การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการผ่านระบบ myCourseVille

23 มิถุนายน 2566
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิต

02 มกราคม 2566
กลุ่มวิชาโทที่เปิดให้บริการนิสิตปริญญาตรี

กลุ่มวิชาโทที่เปิดให้บริการนิสิตปริญญาตรี

11 มีนาคม 2564
จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่คุณธรรม