ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

หลักการและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 กรกฎาคม 2566