ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักบริหารวิชาการ

ประกาศ

03 มกราคม 2566

สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

01 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

11 มีนาคม 2564

จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีปณิธานเพื่อสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่คุณธรรม และถือเป็นหน้าที่สําคัญที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ

เอกสารการอบรม

27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx