ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักบริหารวิชาการ

ประกาศ

10 ตุลาคม 2566

Chulalongkorn University’s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries (2nd Semester, 2023 and 1st Semester, 2024)

ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งเพื่อทราบ : การสร้างประมวลรายวิชาและการประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการผ่านระบบ myCourseVille แทน

ขณะนี้ระบบ myCourseVille อยู่ในช่วงของการจัดการข้อมูล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องการใช้งานในระบบภายใน 31 กรกฎาคม 2566

เอกสารการอบรม

27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx