ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักบริหารวิชาการ

ประกาศ

19 มกราคม 2566

สำนักบริหารวิชาการขอแจ้งปรับการทำงานเป็นรูปแบบ WORK FROM HOME

เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

03 มกราคม 2566

สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

16 กันยายน 2565

กำหนดการรับสมัคร TCAS66 จุฬาฯ ปีการศึกษา 2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS66

01 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เอกสารการอบรม

27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx