ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักบริหารวิชาการ

ประกาศ

11 เมษายน 2567

หนังสือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีิ พ.ศ. 2567

หนังสือออนไลน์ผู้ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2565

19 ธันวาคม 2566

สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการศึกษาของจุฬาฯ ที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

10 ตุลาคม 2566

Chulalongkorn University’s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries (2nd Semester, 2023 and 1st Semester, 2024)

ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

เอกสารการอบรม

27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx