ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

ขอเชิญชวนนิสิตในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 มาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille

30 เมษายน 2567