ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

11 มีนาคม 2567