ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแห่งอนาคต (OBE Professional Development Series: OBE Workshop Constructive Alignment in Practice)

02 พฤษภาคม 2566