ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

การประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

02 กุมภาพันธ์ 2566