อื่นๆ

<p><img id="Inter1200180(4)_png" class="Inter1200180_4__png" src="../../../storage/images/internationals/634ec31b67f5e.png" alt="image" width="100%" /></p> <p><a href="https://www.chula.ac.th/academics/admissions/undergraduate-admission/" target="_blank" rel="noopener"><img id="UndergraduateAdmission3_png" class="UndergraduateAdmission3_png" src="../../../storage/images/internationals/634ec31b6893c.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p><a href="https://www.register.gradchula.com/" target="_blank" rel="noopener"><img id="GraduateAdmission3_png" class="GraduateAdmission3_png" src="../../../storage/images/internationals/634ec31b68f17.png" alt="image" width="100%" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><img id="16_png" class="16_png" src="../../../storage/images/internationals/634f63e3f347e.png" alt="image" width="100%" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #de5c8e; font-size: 16pt;">Chulalongkorn University&rsquo;s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN </span><span style="color: #de5c8e; font-size: 16pt;">Countries</span></strong><br /><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #de5c8e;">ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาสำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 14pt;">Chulalongkorn University has taken a leading role in implementing interactive collaboration with the international community. In order to further develop academic cooperation between Thailand and foreign countries, the University has established the &ldquo;Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN countries&rdquo; to provide financial assistance to international students who wish to pursue their higher graduate studies at Chulalongkorn University.</span></p> <p style="text-align: left;"><br /><strong><span style="font-size: 14pt;">Term of the Scholarships:</span></strong></p> <p style="text-align: left; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">1. Two-year Master&rsquo;s degree scholarship (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)</span><br /><span style="font-size: 14pt;">2. Three-year Doctoral degree scholarships (ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)</span></p> <p style="text-align: left; padding-left: 40px;">&nbsp;</p> <p><img id="16_png" class="16_png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../storage/images/internationals/637ef561b5d4b.png" alt="image" width="100%" /></p> <p style="text-align: left; padding-left: 40px;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt; color: #de5c8e;"><strong>Announcement of Chulalongkorn University on the Awardees of the First Semester, Academic Year 2022</strong></span><br /><span style="font-size: 16pt; color: #de5c8e;"><strong>Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non &ndash; ASEAN Countries</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chulalongkorn University by the scholarship programme committee for foreign countries selected the qualified applicants to be awarded with the graduate scholarship programme for ASEAN or Non &ndash; ASEAN countries for the first semester of academic year 2022, the Chulalongkorn University&rsquo; s Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries on June 30, 2022.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The scholarship will cover 1) an economy class round-trip ticket 2) tuition fees (tuition fees for the faculty/special fees charged by the Faculty or Programme of the students&rsquo;choice are excluded.) and 3) stipend and accommodation in the amount of 16,000 baht/month.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; In this regard, Chulalongkorn University would like to announce the awardees of the Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non - ASEAN Countries to study at Chulalongkorn University at the at the graduate level starting from August 2022, as follows</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="padding-left: 80px; text-align: left;"><a href="../../../storage/images/internationals/637eebc82d142.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0063ff;"><span style="color: #e67e23;"><i class="fa fa-file-text"></i></span> </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0063ff; font-size: 14pt; text-decoration: underline;">The Awardees of the 1st Semester-2022 Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN Countries.pdf</span></span></a></p> <p style="padding-left: 80px; text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;">ผู้รับผิดชอบ</span> ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">เบอร์โทร: 02-218-0217&nbsp; E-mail: tpornari@chula.ac.th</span></p>
การจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.docx
27/09/2565 แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree.pdf
27/09/2565 ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.xlsx
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.pdf
27/09/2565 ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560.pdf
27/09/2565 แนวทางการร่าง MOU.pdf
27/09/2565 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program).pdf