ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

12 ตุลาคม 2565
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

เรื่องบทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2565
การอบรมการจัดทำ "โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การอบรมการจัดทำ "โครงสร้างแบรนด์ด้านวิชาการของจุฬาฯ" วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

25 กรกฎาคม 2565
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

11 กรกฎาคม 2565
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ CHULA NEXT MOVE : The Future of Academic Ecosystem อนาคตระบบนิเวศทางวิชาการของจุฬาฯ

CHULA NEXT MOVE : อนาคตระบบนิเวศทางวิชาการของจุฬาฯ วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมวรบุระฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

08 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรม Mastering Outcome-Based Education: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

โครงการฝึกอบรม Mastering Outcome-Based Education: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 – 5 สิงหาคม 2565

19 มีนาคม 2564
การประชุมเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

การประชุมเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

18 พฤศจิกายน 2563
การประชุมเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

การประชุมเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4