ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

28 กันยายน 2565
ข้อแนะนำในการวางแผนการจัดการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ข้อแนะนำในการวางแผนการจัดการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

16 กันยายน 2565
กำหนดการรับสมัคร TCAS66 จุฬาฯ ปีการศึกษา 2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS66

01 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

08 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรม Mastering Outcome-Based Education: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

13 ธันวาคม 2564
สรุปข้อมูลหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอนทุกระดับการศึกษา

11 มีนาคม 2564
จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีปณิธานเพื่อสร้างสมและส่งเสริมเชิดชูความรู้คู่คุณธรรม และถือเป็นหน้าที่สําคัญที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ