ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการฝึกอบรม Mastering Outcome-Based Education: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

08 มิถุนายน 2565