ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ CHULA NEXT MOVE : The Future of Academic Ecosystem อนาคตระบบนิเวศทางวิชาการของจุฬาฯ

11 กรกฎาคม 2565